Politika integrovaného systému řízení

Vedení společnosti bude důsledně prosazovat a udržovat funkčnost Integrovaného systému řízení. Společnost přijala jednotnou a závaznou Politiku integrovaného systému řízení, konkretizovanou v Politice jakosti, Environmentální politice a politice BOZP. Tato 

Politika jakosti

Kvalita produktů dodávaných společností REVOLT s.r.o. je základním předpokladem jejího obchodního úspěchu. Politika jakosti, kterou tímto stanovuji a pravidelně přezkoumávám, je jednou z klíčových součástí strategie společnosti. Povinností zaměstnanců společnosti je pracovat v souladu s touto Politikou.

Politika jakosti společnosti REVOLT s.r.o. obsahuje následující zásady:

Zaměření na zákazníka

Sledováním odborného prostředí, legislativy, nových technologií, materiálů a trendů v oblasti zateplování budov, solárních systémů je společnost REVOLT s.r.o. schopna velmi pružně reagovat na potřeby zákazníků. Systematická péče o kvalitu dodávaných výrobků a poskytovaných služeb je základní nástroj k uspokojování požadavků zákazníků.

Vedení a řízení zaměstnanců

Společnost disponuje vysoce kvalifikovanými a kompetentními zaměstnanci a poskytuje jim vzdělávání a kvalifikaci tak, aby byli neustále připraveni řešit přání svých zákazníků. Vedení společnosti vytváří vhodné podmínky pro kvalitní práci věnováním pozornosti pracovnímu prostředí, udržováním pracovní pohody a neustálou komunikací o úrovni jakosti. Systém hodnocení a odměňování je podmíněn vysokou jakostí pracovního výkonu.

Zapojení zaměstnanců

Společnost vyžaduje od svých zaměstnanců osobní angažovanost a aktivitu při plnění požadavků, oddanost, podíl na budování dobrých mezilidských vztahů ve společnosti, osobní příspěvky k dalšímu rozvoji společnosti a neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti, včetně zájmu o zvyšování kvalifikace.

Procesní přístup

Celá organizace je řízena procesně. Činnosti, které mají vliv na jakost produktů a spokojenost zákazníků, jsou stanoveny závaznými postupy, které zabezpečují dosažení 
požadované jakosti.

Systémový přístup managementu

Každý proces, který má vliv na kvalitu, je identifikován a začleněn do systému vzájemně 
souvisejících procesů tak, aby přispíval k efektivnosti a účinnosti společnosti při dosahování jejích cílů.

Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování a zvyšování kvality produktů je nedílnou součástí firemní kultury.

Řízení jakosti subdodavatelů

Všichni subdodavatelé společnosti REVOLT s.r.o. trvale prokazují vysokou kvalitu dodávaných produktů. Tito jsou v pravidelných intervalech podrobení hodnocení.

Enviromentální politika

Zlepšování kvality životního prostředí

Snahou společnosti je neustálé zlepšování vztahu všech zaměstnanců k životnímu prostředí, zlepšování technologických postupů, výběru materiálů a dodavatelů, tak aby byla tato snaha zajištěna i v dalších a navazujících dokumentovaných postupech. Společnost udržuje systémem svého řízení prevencí a snahou neustálého zlepšování minimalizaci negativních dopadů svých činností na životní prostředí, jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska. Zlepšování zajišťuje neustálým monitorováním, přezkoumáváním a stanovováním dalších postupů v rámci stanovené Politiky, cílů a cílových hodnot, programů, aspektů svých činností ovlivňujících životní prostředí a souladu s právními a jinými požadavky.

Plnění právních a jiných požadavků

Společnost při všech svých činnostech plní právní a jiné požadavky v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a jakosti. Definuje a monitoruje soulad v rámci všech svých činností s právními a jinými požadavky.

Odpovědnost a uvědomění zaměstnanců

V rámci zvyšování kvality a dodržování zásad v jednotlivých oblastech životního prostředí společnost stanovuje programy pro zvyšování vzdělávání, výcviku a předávání aktuálních informací zaměstnancům, zejména na možná rizika ohrožení v jednotlivých oblastech životního prostředí a tím i na uvědomění každého zaměstnance na vztah k životnímu prostředí při výkonu své činnosti. Společnost vyžaduje osobní odpovědnost a spolupráci všech svých zaměstnanců při zajištění ochrany životního prostředí.

Komunikace

Společnost účinně uplatňuje v rámci vnitřní komunikace aktivní přístup k posilování uvědomování, zlepšování a neustálého zlepšování. Otevřeným přístupem a dialogem uvnitř společnosti, kdy přijímá podněty a reaguje na ně je zajišťována účinná komunikace, tak aby splňovala všechny své zásady.

Politika BOZP

Právní a jiné požadavky a povědomí

Trvale sledovat všechny zákonné požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, zvyšovat znalosti a právní povědomí zaměstnanců a bezprostředně je implementovat do činností při realizaci zakázky pro finálního odběratele a tím přispět k k bezpečnému způsobu činností při realizaci zakázky.

Zajištění zdrojů

Usilovat o snížení negativních vlivů a faktorů vyplývajících z jednotlivých činností a technického vybavení společnosti na vlastní zaměstnance při výkonu povolání a tím plně přispět k naplnění dle specifikace OHSAS 18001:2008 a právních a ostatních předpisů. Zajistit potřebné lidské, materiální a finanční zdroje potřebné pro realizaci vytýčených cílů a programů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců společnosti.

Výcvik a povědomí

Zvyšovat znalosti a schopnosti našich zaměstnanců formou školení a vzdělávacích programů, zaměřených na odpovědnost ke zdraví lidí a bezpečnost práce při výkonu povolání.Aplikovat nové poznatky z oblasti BOZP a PO do praxe společnosti a tím výrazným způsobem přispět k individuální ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců společnosti .Základní povinností všech zaměstnanců společnosti na všech úrovních řízení a výkonu povolání v rámci společnosti je dbát při výkonu povolání o vlastní bezpečnost a ochranu zdraví v maximální možné míře a svým postojem předcházet případným a předvídatelným rizikovým faktorům a mimořádným závažným situacím.V případě možnému se vystavení riziku při splnění svěřeného úkolu upozornit neprodleně na vzniklou situaci přímého nadřízeného a společně případně odstranit rizikový faktor při dané činnosti a výkonu.

Dodavatelské činnosti

Uplatňovat vysoké nároky na oblast BOZP a PO nejen v rámci společnosti, ale také vůči našim dodavatelským subjektům a tím vytvářet pracovní prostředí s minimálním výskytem rizikových faktorů při realizaci finální dodávky.

Komunikace

Otevřeně komunikovat o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vyplývající z naší činnosti se zainteresovanými stranami a přijímat jejich názory, připomínky či stížnosti jako podnět pro neustálé zlepšování v oblasti BOZP a PO.

Závazek zlepšování

Pravidelně prověřovat a neustále zlepšovat v oblasti BOZP profil společnosti a vytvářet tak podmínky pro postupné snižování rizikových faktorů z jednotlivých činností na zdraví zaměstnanců.

Účinnost od 1.11.2009

Naše reference / realizace

Revitalizace panelových domů

Kliknutím na fotku se dostanete do detailu příslišné realizace této služby

Zateplení rodinných domů

Kliknutím na fotku se dostanete do detailu příslišné realizace této služby

Půdní vestavby, střešní nadstavby

Kliknutím na fotku se dostanete do detailu příslišné realizace této služby

Solární systémy

Kliknutím na fotku se dostanete do detailu příslišné realizace této služby